ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน : ศศินา ภารา

หนังสือ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น (Local Natural Resource and Environment Management)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศ และเป็นบ่อเกิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่เผยแพร่ : 07 Aug 2019
จำนวนหน้า : 432
สำนักพิมพ์ : Expernet
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
จำนวนที่มีอยู่ : Only 1 copy!

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
100 a : Author 
300 a : Total pages 
432 
260 b : Name of publisher 
Expernet 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น