- หนังสือเล่ม -

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูง..
สำนักงานศาลปกครอง
จุลนิติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม..
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
130 ปี กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
รายงานประจำปี 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื..
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแกละการเหมืองแร่
REGULATOR ผู้อำนวยการน้ำสิบทิศ ประจำปี 2563
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอ..
สำนักงานศาลปกครอง
จุลนิติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม - มิถุนาย..
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 4
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงการศึกษาจัดทำองค์ความรู้รองรับภารกิจใหม่ ด้านก..
กรมมทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชกา..
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองกฏหมายปกครอง
รายงานผลการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุตามพระราช..
กรมกิจการผู้สูงอายุ
ข้อมูลสถิติ 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั..
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช