- ซีดี/ดีวีดี -

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรม..
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ..
Say Chinese&English; Now! คุยจีน-อังกฤษคล่อง ท..
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ...
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จดหมายเหตุโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราช..
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ