- หนังสือเล่ม -

รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย "การเตรีย..
คณะนิติศาสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ความไม่แน่นอน
สภาวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
รองศาสตราจารย์กนกพร สว่างแจ้ง
ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" จากแผ่น..
กรมทรัพยากรธรณี
ความร่วมมืออาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาขออนุญาตให้เข้า..
กรมป่าไม้