- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -

ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด
กรมทรัพยากรธรณี
สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์
บรูพมหากษัตรย์แห่งอุทยานราชภักดิ์
เสน่ห์ จามริก รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย
๑๔ ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-พม่า-กะเหรี่ยง
พม่า กับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-189..
นินิเมียนต์
ฝรั่งเศส-วิวัฒนาการของความคิดในสิบศตวรรษจากยุคแรกเ..
บอนแนงก์
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
สองศตวรรษรัตนโกสินทร์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติศาสตร์อาหรับและกำเนิดอิสลาม
ทรงยศ แววหงษ์
รักเมืองไทย เล่ม ๒
ณรงค์ชัย อัครเศรณี