ห้องสมุดออนไลน์ กรมทรัพยากรน้ำ (DWR e-Library) เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานเว็บไซด์ http://elibrary.dwr.go.th ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการของ http://elibrary.dwr.go.th นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎ ระเบียบ เงื่อนไขในการให้บริการของ http://elibrary.dwr.go.th กรุณาอ่านนโยบายดังกล่าวเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองว่า กรมทรัพยากรน้ำจะปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

กรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำเว็บไซต์ http://elibrary.dwr.go.th นี้ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยให้บริการดังนี้ นำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และ E-Book รวมถึงรูปแบบข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และคำบรรยายอื่นๆ ทั้งนี้ ข้อมูลหรือบริการต่างๆที่ กรมทรัพยากรน้ำได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้ กรมทรัพยากรน้ำไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน http://elibrary.dwr.go.th กรมทรัพยากรน้ำจะเก็บเป็นความลับ สำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น กรมทรัพยากรน้ำจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลความลับนี้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การกระทำ ดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็น
(1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย
(2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำ
(3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก http://elibrary.dwr.go.th หรือต่อสาธารณะ
(4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ http://elibrary.dwr.go.th ได้ให้ไว้

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก
สมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทันทีที่ทำการสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้บริการ
1. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยสมาชิกจะไม่ใช้ เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมล์ลูกโซ่หรืออีเมล์ขยะ จะไม่ใช้ ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้าย ผู้อื่นไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
2. สมาชิกต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะสมาชิกนั้นเท่านั้น
3. จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ
4. จะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ http://elibrary.dwr.go.th ของสมาชิกท่านอื่นๆ สมาชิกต้องใช้ข้อความที่สุภาพและให้เกียรติสมาชิกอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่นการแสดงความคิดเห็นใดๆให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามี ผู้อ่านที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการ วิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. ห้ามสมาชิกกระทำการดังต่อไปนี้
(5.1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(5.2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(5.3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(5.4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5.5) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น
(5.6) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) หรือ (5.5) ถ้าสมาชิกกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น กรมทรัพยากรน้ำมีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ
6. สมาชิกตกลงที่จะปกป้อง กรมทรัพยากรน้ำและผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ http://elibrary.dwr.go.th จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคล ที่สามรวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ http://elibrary.dwr.go.th โดยละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ http://elibrary.dwr.go.th และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

การสละข้อเรียกร้อง
1. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า กรมทรัพยากรน้ำไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาที่ใช้การติดต่อสื่อสารของสมาชิกและเนื้อหาข้อมูลที่สมาชิก บันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์นี้ กรมทรัพยากรน้ำไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับผิดชอบใน ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน http://elibrary.dwr.go.th รวมทั้ง กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
2. ผู้เป็นสมาชิก http://elibrary.dwr.go.th ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ http://elibrary.dwr.go.th นั้นๆเอง กรมทรัพยากรน้ำไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆในการให้บริการ http://elibrary.dwr.go.th
3. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำของ กรมทรัพยากรน้ำเป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการ กรมทรัพยากรน้ำขอแนะนำให้ ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา
1. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไป ในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสมาชิกที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ สมาชิกท่านอื่นๆ กรมทรัพยากรน้ำขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของสมาชิกท่านนั้น
2. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่ กรมทรัพยากรน้ำโฆษณาเพื่อ http://elibrary.dwr.go.th ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นสมาชิกไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและบริการ
1. กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ http://elibrary.dwr.go.th และ กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ กรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน http://elibrary.dwr.go.th
2. กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ http://elibrary.dwr.go.th โดยไม่แจ้งหรือ แจ้งผลให้ทราบล่วงหน้า
3. กรมทรัพยากรน้ำมีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ http://elibrary.dwr.go.th โดยทันที และ กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อ บุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้

สมาชิกที่ใช้บริการ http://elibrary.dwr.go.th จากทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของ ประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ http://elibrary.dwr.go.th กรุณาติดต่อส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2271-6000