สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร
สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร
 25 Sep 2019   372

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดยในวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน โครงการเติมน้ำไว้ใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห  อ.ขาณุวรลักษบุรี และโครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การศึกษากระบวนการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณหน่วยงานของรัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยมีนายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  ปัญหาอุทกภัย ปัญหาด้านราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมาธิการ ได้รับทราบประเด็นปัญหาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา  ต่อไป

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ