สทภ.4 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สทภ.4 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 25 Sep 2019   749

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้ส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม

แบ่งปัน :