“ผังเมือง” นั้นสำคัญไฉนต่อ “สุขภาพจิต”
“ผังเมือง” นั้นสำคัญไฉนต่อ “สุขภาพจิต”
 16 Oct 2019   432

[TH]

“ผังเมือง” นั้นสำคัญไฉนต่อ “สุขภาพจิต”

การออกแบบผังเมืองที่ดี ไม่เพียงส่งผลดีต่อความเป็นระเบียบ สภาพการจราจร และสุขภาพของคนเมือง เช่น การช่วยป้องกันโรคอ้วนและโรคทางระบบเดินหายใจ ที่จริงแล้ว ผังเมืองที่ดียังส่งผลโดยตรงต่อ “สุขภาพจิต” ของคนเมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเมืองนั้นๆ อีกคำรบหนึ่ง

ตามโครงการวิจัยของศูนย์การออกแบบและสุขภาพจิต (The Centre for Urban Design and Mental Health หรือ UD/MH) สุขภาพจิตที่ดีช่วยยกระดับความสุข ทักษะการแก้ปัญหาและความสัมพันธ์ ความสำเร็จทางการศึกษา การจ้างงาน ศักยภาพด้านที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยลดปัญหาสุขภาพ ช่วยลดภาระการบริการทางการแพทย์และงบประมาณด้านสุขภาวะ สร้างทุนทางสังคมและลดปัญหาการฆ่าตัวตาย

ทั้งหมดทั้งปวงนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ ที่การออกแบบผังเมืองต้องคำนึงคือ พื้นที่สีเขียวและการเข้าถึงธรรมชาติของชาวเมือง พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย พื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้คน ความปลอดภัยของเมือง การนอนหลับได้โดยปราศจากมลภาวะทางเสียงและแสง ระบบขนส่งและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน แรงกดดันทางเศรษฐกิจของเมือง และความพร้อมในการจับจ่ายใช้สอย และมลภาวะทางอากาศ

“คุณภาพชีวิต” จึงเป็นสิ่งที่แปรผันโดยตรงกับ “คุณภาพผังเมือง”
เป็นสิ่งที่จะนำพามนุษย์ไปสู่อะไรอีกมากมายที่เราอาจคาดไม่ถึงในวันนี้ 

ในภาพ - เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน 
............................

 

[EN]

What “urban design” has to do with “mental health”?

Not only orderliness, traffic condition and physical health, i.e. the reduction of obesity and lung diseases, but good urban design also directly poses pleasant impacts on “mental health” of its residents. This, in turn, affects the quality of life of townspeople.

According to the Centre for Urban Design and Mental Health: UD/MH, good mental health leverages joy, solving skills, relationships, educational achievement, employment, and housing and economic potentials. Additionally, good mental health lessens health problems, medication and social care costs, and suicidal problems. Interestingly, good urban design helps strengthen social capital.

Through urban design, the aforementioned qualities can be achieved by considering key factors, which are green spaces and access to nature, spaces for exercise, spaces that encourage positive interactions, safety of city, sleepability basing on noise and light pollution, transportation and connection, economic pressure and affordability, and air pollution.

“Quality of life” has a direct variation to the “quality of urban design”,
and is a vital element that brings us human to many unimaginable opportunities. 

In this picture - Kiev, Ukraine


Text by Fused
Picture credit: rrrudya on Instagram
Source: urbandesignmentalhealth

 

บทความนี้มาจากเพจ Fused เรื่องชวนคิดจากสังคมอังกฤษและยุโรป

แบ่งปัน :
ข่าวอื่นๆ